MY MENU

Careers US

CAREERS

Title
พนักงานจัดทำเอกสาร
Author
ผู้ดูแลระบบ
Date Created
08/10/2017
Attachment0
Upvotes
0
Views
512
Content
ตำแหน่งคุณสมบัติ 
2. พนักงานจัดทำเอกสาร 

 - เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 - การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทัวไป หรือ        สาขาที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 - เก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูล นำเสนอ ทำกราฟ สถิติ 

สวัสดิการหลักฐานการสมัคร
 
- ชุดฟอร์มพนักงาน 3 ชุด
- โอที ค่ากะ ค่าเบี้ยขยัน เบี้ยพิเศษทำโอที
- มีอาหารเลี้ยงพนักงานทั้ง 2 กะ
- มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการทะเบียนสมรส
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น งานบวช งานสมรส
   คลอดบุตร งานศพ เป็นต้น
- วันหยุด เสาร์เว้นเสาร์


- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
- ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
0
0

Edit Comment

Enter your password to edit the post.

Delete CommentDelete Post

Enter your password to delete the post.